...

BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2018

InfoMoneyNgày 17/01, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.
 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống BIDV đạt 8.800 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống BIDV đạt 8.800 tỷ đồng

Tổng tài sản đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016; tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016; tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng 18% so với 2016.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống BIDV đạt 8.800 tỷ đồng, hoàn thành 113,5% kế hoạch.

Các chỉ số ROA, ROE đều hoàn thành kế hoạch.

Năm qua, BIDV đã nộp Ngân sách Nhà nước hơn 5.500 tỷ đồng.

Năm 2017, BIDV được các tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế như Standard and Poor’s (S&P) và Moody’s đánh giá có triển vọng ổn định và tích cực, nằm trong nhóm các ngân hàng có bậc xếp hạng tín nhiệm cao nhất Việt Nam.

Theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/1/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, BIDV xác định năm 2018 là năm bản lề tạo tiền đề thực hiện thắng lợi phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2018, BIDV đặt mục tiêu Tín dụng tăng trưởng tối đa 17%; Huy động vốn tăng trưởng 17%. Chênh lệch thu chi tăng trưởng 18%; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi cổ đông.

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close

Top