...

NHNN thay đổi thủ tục cấp phép với hoạt động kinh doanh vàng

InfoMoneySau 5 năm triển khai, NHNN vừa sửa đổi một số thủ tục về cấp giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng
NHNN thay đổi một số thủ tục về hoạt động kinh doanh vàng
NHNN thay đổi một số thủ tục về hoạt động kinh doanh vàng

NHNN vừa ban hành Thông tư 03/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Thông tư số 03/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số vấn đề quan trọng.

Vấn đề thứ nhất, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN quy định các thành phần cụ thế của Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo đó, hồ sơ bao gồm: Thứ nhất, Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Thứ hai,  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật. Thứ ba: Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Thứ hai, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN quy định các thành phần cụ thể của Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với 02 trường họp: cấp cho doanh nghiệp và cấp cho tố chức tín dụng.

Theo đó, Thông tư bổ sung quy định các thành phần cụ thể của Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong 04 trường họp: Trường hợp thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; Trường họp bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; Trường họp đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điếm đã được cấp phép.

Ngoài ra, Thông tư cũng bãi bỏ một số thủ tục, yêu cầu báo cáo khác. NHNN khẳng định, việc ban hành Thông tư số 03/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN chủ yếu tập trung vào việc đơn giản hóa một số thủ tục hành chính thông qua việc bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ cấp phép theo đúng định hướng của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nêu tai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 cua Chinh phủ.

T.L
Bình luận của bài viết...
close
Top