...

VIB chủ động mua lại nợ xấu tại VAMC, ĐHCĐ vào 27/4

InfoMoney Nợ xấu tại VIB (bao gồm cả nợ tại VAMC) chỉ dưới 3%. VIB là ngân hàng thứ hai trong hệ thống chủ động mua lại nợ xấu từ VAMC, sau sự tiên phong của Vietcombank.
VIB là một trong những ngân hàng chi trả cổ tức cao nhất hệ thống
VIB là một trong những ngân hàng chi trả cổ tức cao nhất hệ thống

Ngân hàng VIB vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. So với báo cáo chưa kiểm toán, số liệu sau kiểm toán của VIB không thay đổi nhiều. Lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch được giao.

Năm 2016, được coi là một năm khá thành công cho VIB khi hầu hết các chỉ tiêu đặt ra tại đại hội cổ đông đều đạt kế hoạch.

Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng 24,7%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 60.180 tỷ đồng, tăng 26% so với 2015 và đạt 101% kế hoạch.

Tổng tài sản cũng có mức tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2015, vượt mức 100.000 tỷ đồng (đạt 104.517 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015 và đạt 116% kế hoạch), mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho VIB.

Huy động vốn từ khách hàng tăng 11% so với năm 2015, đạt mức 59.261 tỷ đồng. VIB đã tối ưu tốt trong việc cân đối các nguồn vốn huy động, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong điều kiện NHNN quản lý chặt chẽ về các tỷ lệ thanh khoản: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của VIB đạt 47,1%.

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi – LDR của VIB chỉ ở mức 65,6%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn 80% do NHNN quy định.

Đặc biệt, xử lý nợ xấu là một điểm sáng của VIB năm qua. Kết quả là tỷ lệ nợ xấu của VIB giảm từ 2,07% tại thời điểm cuối năm 2015 xuống còn 1,5% tại thời điểm cuối năm 2016 (không bao gồm nợ xấu mua lại từ VAMC).

Tại thời điểm 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu bao gồm cả phần nợ mua lại từ VAMC là 2,58% và dư nợ VAMC giảm 30%.

VIB cùng với Vietcombank là 2 ngân hàng đầu tiên chủ động mua lại nợ xấu từ VAMC để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu.

Năm 2016, tổng thu nhập hoạt động đạt 3.401 tỷ, tăng 16% so với năm 2015, trong đó doanh thu từ hoạt động dịch vụ tăng đáng kể so với năm 2015 (255 tỷ, cao hơn doanh thu năm 2015 53%). Thu nhập lãi thuần cũng tăng 12% so với năm 2015, dạt 2.626 tỷ. Các hoạt động khác như kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đều tăng trưởng so với năm 2015.

Tổng chi phí hoạt động của năm 2016 là 2.092 tỷ, tăng 18%, trong đó, chi phí nhân sự chiếm 53%. Chi phí dự phòng 606 tỷ, cao hơn 97 tỷ so với năm 2015. Tại thời điểm 31/12/2016, số dư lũy kế các quỹ dự phòng đạt hơn 2.366 tỷ đồng.

Tháng 1/2017, VIB đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom và dự định sẽ tiến đến niêm yết trên Sàn chứng khoán chính thức trong thời gian sắp tới. Kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, VIB cũng là ngân hàng có mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng cao nhất hệ thống năm qua.

VIB dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội.

Hà Tâm
Bình luận của bài viết...
close
Top