...

Standard Chartered Việt Nam được phép tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.100 tỷ đồng

InfoMoneyThống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered tăng vốn điều lệ thêm 1.135 tỷ đồng, từ mức 3.080 tỷ đồng lên 4.215 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 1104/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Standard Chartered Việt Nam).

Phương án tăng vốn điều lệ đã được Chủ sở hữu phê duyệt tại Nghị quyết ngày 28/9/2017.

Về chỉ tiêu kế hoạch cho vay khách hàng, trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng tín dụng từng năm của toàn hệ thống và đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tài chính và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho Standard Chartered Việt Nam

Standard Chartered Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu đã được duyệt của Ngân hành Nhà nước; Thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Standard Chartered Việt Nam có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ cho Ngân hàng Nhà nước.

Uyên Linh
Bình luận của bài viết...
close
Top